Tre steg för att lyckas med företagets mobilitet

March 30, 2016
Tre steg för att lyckas med företagets mobilitet

Företagsmobilitet, eller mobilitetslösningar för företag, har kommit till att kräva en lika drastisk förändring bland företag som internet krävde för 20 år sedan och har redan definierat företagsstrategier i flera år. Däremot, till skillnad från tidigare utveckling inom IT, finns det ofta ingen tydlig mall att gå efter. Det finns ingen enskild strategi som möter alla företagens krav. Företagsmobilitet handlar inte bara om att stötta olika enheter från olika platser, det handlar om att kunna stötta en större förändring och att hjälpa företag att använda och utveckla sina anställda på en förändrad arbetsplats. VMware tagit fram tre steg som kan hjälpa till:

Steg 1: Verkställ planen
Medan företagsmodeller blir mer sofistikerade genom ny teknik och omfattande informationsflöden finns det inga klara regler om hur ett företag ska möta sina mål med företagsmobilitet. Till och med sättet vi arbetar på förändras. Organisationsstrukturer plattas ut och är mer spridda geografiskt. Arbetsgrupper byggs upp och bryts ner, helt beroende på projekt eller utmaning. Anställningar blir kortare i tid med varje generation och att veta vad som kommer behövas under kommande år, de fem kommande åren eller kommande tio år är näst intill omöjligt.

Det gäller att med ett kritiskt tankesätt noggrant granska och uttrycka sina behov, för att sedan överväga alternativ för att möta behoven och ha en stadig samt strategisk plan som är väl definierad. Företag borde därmed ställa sig själva några frågor:

  • Vilka är de nuvarande utmaningarna för våra anställda?
  • Hur varierar dessa utmaningar mellan olika avdelningar?
  • Hur definieras optimal effektivitet för varje individ eller avdelning?
  • Vilka utmaningar står vår verksamhet inför idag? Och hur länge kommer de att vara?
  • Hur ser förändringen från varje användargrupp ut för att möta dessa utmaningar?
  • Vilka nya utmaningar kan tänkas dyka upp i framtiden?

Med rätta investeringar i både teknik och kunskap, kan både nya arbetsmetoder som löser framtida utmaningar och en flexibel arbetskultur utvecklas. Men det måste planeras noggrant.

Steg 2: Visa värde, inte kostnader
Vi vet hur lätt det är för företag att falla ner i sifferträsket och bara tänka i siffror, men verkligheten ser annorlunda ut. Ett jobb är inte längre en plats man går till, utan något man gör. Rollen som IT fått i att hantera denna övergång får inte heller underskattas. Oavsett om det handlar om att använda sensorer och analyser för att mäta och optimera prestanda, skapa virtuella samarbeten eller hjälpa människor att integrera arbetet i sina liv så är det tekniken som styr – och kommer fortsätta att styra – arbetsplatsens framtid.

Svårigheterna kommer när ledningsgruppen förväntar sig att sätta siffror på varje investeringsbeslut. Medan företag borde sträva efter att kunna mäta effekten av mobilitetslösningar så kan det inte alltid omedelbart ske i kronor och ören. Varje investering måste balansera kostnader mot värdet eller den förmån som kommer att uppnås och däri ligger problemet: allmänt förstått är en kostnad en siffra, men ett värde är mycket mer beroende av kontext. Personalens välmående eller balans mellan arbete och privatliv påverkar inte omedelbart intäktssumman, men genom att förbättra dessa faktorer tillförs ett värde till företaget. Den måste också räknas med och tas i beaktning.

Steg 3: Erkänn en vinst
Företag måste kunna definiera sina förväntade resultat, redan från början. Vad kommer företagsmobiliteten betyda för kunderna? Vad kommer det att betyda för högre chefer eller för den totala arbetsstyrkan? Genom att definiera förväntningarna är det lättare att kunna se effekten och även se till att den fortsätter att utvecklas.

Det är avgörande för ett företag att öka den digitala kompetensen hos alla anställda för att flytta samtalet från teknik till livsstil. På så sätt kan hela verksamheten, från grunden, arbeta så effektivt som möjligt med ett komplett utbud av tillgängliga tekniska resurser.

I slutändan bör implementeringen av mobilitetlösningar hjälpa företag att skapa en innovativ arbetskultur, så att positiv förändring kan initieras av vem som helst. Anställda på alla nivåer ska känna att de kan ta en dialog med IT-avdelningen, där de kan presentera nya idéer och ge återkoppling och tips på förbättringar. En kultur som erkänner och stödjer teknikens effekt kommer ha bättre förutsättningar att fortsätta lyckas med sina affärsmål.

Företagsmobilitet hjälper företag att öka engagemanget på arbetsplatsen. Det handlar om att göra det möjligt för de anställda att arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem genom varierande team och målsättningar: det är det som är förmågan att driva och anpassa sig till förändringar.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive